Neste maksekaardilepingu üldtingimused

 

1. Lepingus kasutatavad mõisted

1.1 Neste on Neste Eesti AS, registrikood 10167511, aadress Sõpruse pst 155, 13417 Tallinn.

1.2 Maksekaart on Neste poolt väljastatud maksevahend. Maksekaart kehtib kauba või teenuse eest tasumisel kõigis Neste tanklates ja teistes Neste Maksekaardi logoga tähistatud müügikohtades.

1.3 Leping on käesolev, Neste ja Kliendi vahel sõlmitud kokkulepe Maksekaardi kasutamise kohta. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

1.4 Klient on füüsiline või  juriidiline isik, kellega Neste on Lepingu sõlminud.

1.5 Maksekaardi valdaja on Klient ise või füüsiline isik, kellele Klient on Maksekaardi üle andnud või kellele Kliendi soovil Maksekaart väljastatakse. Klient on kohustatud Maksekaardi valdajale tutvustama Lepingu tingimusi ning tagama  Maksekaardi valdaja kohustuste täitmise.   

1.6 Tehing on Maksekaardi abil kaupade ja teenuste eest tasumine. Lubatud Tehingud ja nende tegemise piirangud lepitakse kokku Lepingu eriosaks olevas taotluses. Neste jätab endale õiguse määrata Tehingute minimaalse ja maksimaalse summa. Nestel on õigus eeldada, et kõik Tehingud on tehtud Maksekaardi valdaja poolt.

1.7 Krediidilimiit on maksimaalne piirsumma eurodes, mille ulatuses võib Neste anda Kliendile Maksekaardiga Tehingute tegemiseks krediiti ajavahemikul kalendrikuu esimeset kuupäevast järgmise kalendrikuu 15. kuupäevani. Neste jätab endale õiguse määrata Krediidilimiidi summa pärast Kliendi maksevõime kontrollimist ning keelduda põhjust avaldamata krediiti andmast või suurendamast.

1.8 Ettemaks on Kliendi nimel Neste arvelduskontole kantud rahasumma, mille ulatuses saab Maksekaardi valdaja teha ettemaksul põhineva Maksekaardiga Tehinguid. Pärast ettemaksu lõppemist takistatakse Maksekaardi kasutamine automaatselt. Maksekaardi kasutamine maksevahendina taastatakse pärast uue ettemaksu tegemist 2 pangapäeva jooksul.

1.9 PIN-kood on isikustatud turvaelement, mis antakse Maksekaardi valdajale Maksekaardi väljastamisel. PIN-kood võimaldab Maksekaarti kasutada ning asendab Maksekaardi valdaja allkirja.

1.10 Tehingu autoriseerimine on Maksekaardi valdaja nõusolek Tehingu tegemiseks. Autoriseerimise viisiks loetakse Neste tankla kaardiautomaadis PIN-koodi sisestamist või Lepingu punktis 1.2 nimetatud müügikohas Maksekaardi valdaja poolt maksekviitungile allkirja andmist või PIN-koodi kasutamist ning selvepesulates Maksekaardi sisestamist Jazz iseteeninduskassas. Maksekaardi valdaja on kohustatud esitama Maksekaardi teenindamise õigust omavale isikule viimase nõudmisel isikuttõendava dokumendi.  

 

2. Maksekaart ja PIN-kood

2.1 Maksekaart kehtib sellele märgitud tähtpäevani. Maksekaardi kehtivusaja lõppemisel väljastab Neste Maksekaardi valdajale uue Maksekaardi tingimusel, et Maksekaarti on kasutatud viimase 9 kuu jooksul enne kehtivusaja lõppu vähemalt 1 kord.

2.2 Klient on kohustatud hoidma Maksekaarti hoolikalt, eraldi PIN-koodist, vältima Maksekaardi kahjustamist või sattumist kolmandate isikute kasutusse. Lepingu lõppemisel või uue Maksekaardi saamisel kohustub Klient vana Maksekaardi hävitama.

2.3 Klient on kohustatud hoidma PIN-koodi saladuses, mitte jäädvustama seda kergesti äratuntavas vormis ja vältima selle sattumist kolmandate isikute kasutusse.

2.4 Maksekaardi või PIN-koodi vargusest, kaotamisest või kolmandate isikute valdusse sattumisest on Maksekaardi valdaja kohustatud viivitamatult Nestele teatama. Maksekaardi valdajalt vastava teate saamisel on Neste kohustatud viivitamatult tarvitusele võtma kõik mõistlikud ja Nestele kättesaadavad vahendid Maksekaardi edasise kasutamise tõkestamiseks.

2.5 Nestel on õigus Maksekaardi kasutamine tõkestada objektiivselt põhjendatud kaalutlustel, mis seonduvad Maksekaardi turvalisusega, või kui on kahtlus Kliendi nõusolekuta või pettuse teel Maksekaardi kasutamise kohta või kui Krediidilimiidiga Maksekaardi kasutamisel suureneb oluliselt oht, et Kliendil ei ole piisavalt vahendeid maksekohustuse täitmiseks. Maksekaardi kasutamise tõkestamise korral on Nestel õigus tõkestamise lõpetamine siduda lisatingimustega, sealhulgas nõuda võlgnevuse tasumist. Neste ei vastuta Maksekaardi kasutamise tõkestamisest tulenevate kahjude eest.

3. Arveldused ja maksekohustus

3.1 Ettemaksuga kasutatava Maksekaardiga sooritatud Tehingu korral on Nestel õigus vähendada Kliendi Ettemaksu iga Tehingu väärtuses. Neste väljastab Kliendile kord kuus teatis/arve koos eelmise kalendrikuu Tehingute väljavõttega.

3.2 Krediidilimiidiga kasutatava Maksekaardiga sooritatud Tehingute kohta väljastab Neste kord kuus arve koos eelmise kalendrikuu Tehingute väljavõttega. Arve maksetähtaeg on 14 kalendripäeva arve kuupäevast. Tasumisega viivitamisel maksab Klient Nestele tähtaegselt tasumata summast viivist 0,15 % päevas iga viivitatud päeva eest.

3.3 Kliendi poolt Tehingu vaidlustamise tähtajaks on 2 kuud arvates Tehingu tegemise hetkest ja võimaliku hüvitise tasumise eelduseks on Tehingut tõendavate dokumentide esitamine.

3.4 Kliendil on kohustus tasuda kõigi Maksekaardiga sooritatud Tehingute, sealhulgas sideliini rikke tõttu või muul põhjusel võimalikuks osutunud Krediidilimiiti või Ettemaksu ületavate Tehingute eest.

3.5 Teenuste eest, mis ei ole otseselt Tehingutega seotud, on Nestel õigus võtta tasu vastavalt Neste poolt kehtestatud lisateenuste hinnakirjale või poolte eraldi kokkuleppele.  

3.6 Neste töötleb kõiki andmeid, mis ta on Kliendi kohta Lepingu sõlmimisel või Tehingute töötlemise käigus teada saanud, vastavalt seadusele. Teeninduskvaliteedi parandamiseks ja Kliendile sobivate teenuste osutamiseks on Nestel õigus muuhulgas andmeid töödelda Kliendi tarbimisharjumuste uurimiseks ja otseturunduskampaaniateks. Lepingu täitmiseks teeb Neste koostööd lepingupartneritega, kellele Neste võib Kliendiga seotud andmeid edastada. Füüsilisest isikust Klient nõustub, et Neste edastab Kliendi andmeid (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, teave Lepingu ja Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise ning võla suuruse kohta) töötlemiseks Krediidilimiidiga seotud otsuste tegemiseks ja/või Lepingu täitmise tagamiseks kolmandatele isikutele (s.h. maksehäirete registrile). Füüsilisest isikust Kliendil on õigus tutvuda oma töödeldavate andmetega ja nõuda nende töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras.

4.Vastutus

4.1 Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral on Klient ja/või Neste õigustatud kasutama kõiki Lepingus või õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid. Kui Klient ei täida nõuetekohaselt Lepingu tingimusi, on Nestel õigus vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata Krediidilimiiti vähendada.

4.2 Maksekaardi varguse või kaotsimineku puhul kannab Klient kuni sellest Nestele teatamiseni varguse või kaotsimineku riskid ja vastutab mistahes kahju eest, mis on tekkinud Maksekaardi õigustamatu kasutamisega.

4.3 Klient kohustub Nestele tasuma kõik oma kohustuste mittetäitmisega, sealhulgas võla sissenõudmisega seotud kulud.

5. Lepingu kehtivus ja muutmine

5.1 Leping jõustub Kliendile Maksekaardi väljastamise hetkest ja on tähtajatu. Kliendil ja Nestel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult ette.

5.2 Nestel on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi, kui ta teatab muudatusest eelnevalt Kliendile ja annab talle Lepingu ülesütlemiseks tähtaja, mis ei ole lühem kui 1 kuu. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et Klient on muudatusega nõustunud.

5.3 Lepingus fikseeritud kontaktandmete muutumisest on Klient kohustatud Nestet teavitama 14 kalendripäeva jooksul.

5.4 Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.

Kehtiv alates: 01.02.2017