Neste Äpi kasutustingimused

Neste Äpp on Neste Eesti AS-i (edaspidi „Neste“) rakendus, mille käesolevad kasutustingimused (edaspidi „tingimused“) kehtivad isikule, kes on oma nutiseadmesse Neste Äpi tarkvara (AppStore, Google Play) alla laadinud  (edaspidi „kasutaja“).  Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab kasutaja, et on tingimustega tutvunud ning on nendega nõus.

1. Neste Äpi kirjeldus

1.1 Neste Äpi kaudu on kasutajal võimalik tasuda ostu eest Neste tanklates Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes, sisestades Neste Äppi panga- ja/või kliendikaarte (nt Sooduskaart või Rimi kaart) või Neste eraisiku/ärikliendi virtuaalkaarti (edaspidi Kaardid), mida ta soovib kasutada.

1.2 Neste Äpi kasutamine toimub Neste poolt kasutajale antud lihtlitsentsi alusel. Lihtlitsents on tasuta ja kehtib alates Neste Äpi alla laadimisest nutiseadmesse kuni selle kustutamiseni.

1.3 Neste annab Neste Äpiga maksmise võimalusest teada oma makseterminalidele paigaldatud mobiilirakenduse maksemärgisega. 

1.4 Neste Äpiga tasutud ostutehinguid näeb rakenduses vahekaardil Ajalugu. Tehinguinfo säilib kasutaja nutiseadmes 90 päeva alates tehingu sooritamisest või kuni Neste Äpist välja logimiseni.  

 

2. Neste Äpi kasutamise eeldused

2.1 Neste Äpi kasutamiseks peab kasutaja laadima selle enda nutiseadmesse. 

2.2. Neste Äpi kasutamise eelduseks on toimiv andmeside.

2.3 Neste Äpi kasutamiseks tuleb end esmalt autentida Mobiil-ID, Smart-ID, pangalingi või aktiveerimiskoodi kaudu, et näha üldinfot, tanklate asukohti, pakkumisi ja ostude ajalugu.

2.4  Ettevõtte Neste konto registreerumiseks on vaja aktiveerimiskoodi. Ärikliendi mobiilimakse aktiveerimise eelduseks on iseteeninduse konto olemasolu. Selleks tuleb Neste iseteenindusest tellida virtuaalkaart, misjärel saadetakse aktiveerimiskood Neste poolt SMS-ga. 

2.4 Neste äpi kaudu maksetehingu sooritamiseks on kasutajal vajalik sisestada makseviisi pakkuja poolt nõutud kinnitused, sh isiklik Neste Äpi PIN-kood. 

2.5 Pakkumised kuvatakse kui nutitelefoni GPS on sisse lülitatud. 

2.6 Neste Äpiga võimaldatavate funktsionaalsuste toimimine sõltub Kasutaja kasutatavast nutiseadmest.

2.7 Kasutajal on võimalik Neste Äpi kasutamiseks alla laadida mitmesse nutiseadmesse. Nutiseadmest Neste Äpi allalaadimisel või nutiseadet vahetades peab Kasutaja selle uuesti kasutusele võtmiseks enda nutiseadmesse taas alla laadima. Neste ei taga, et Neste Äpi uuesti alla laadimisel on uues mobiilirakenduses kuvatud eelmises Neste Äpis sisaldunud informatsioon, sh info tehingute kohta.

2.8 Kasutaja on ise kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad selleks õigustamata isikutel ligipääsu Kasutaja nutiseadmesse allalaetud Neste Äpile.

 

3. Neste Äpi kasutamise lõpetamine

3.1 Kasutajal on igal ajal õigus Neste Äpi kasutamine lõpetada kustutades rakenduse oma nutiseadmest.

3.2 Juhul, kui Kasutajale on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et õigustamata isik on saanud või võib saada juurdepääsu tema kasutajakontole Neste Äpis, on kasutaja kohustatud Neste Äpi esimesel võimalusel oma nutiseadmest kustutama.

3.3 Neste Äpi kustutamise korral ei saa Kasutaja enda nutiseadmes Neste Äppi enam kasutada. Kui Kasutaja soovib taas alustada Neste Äpi kasutamist, peab ta Neste Äpi oma nutiseadmesse uuesti alla laadima.

 

4. Vastutus

4.1 Neste Äpi kaudu tehtavate tehingute ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab kasutaja. Võimalikud vaidlused kolmandate isikutega (sh Kaardi väljastanud asutusega, õigusliku aluseta Neste Äpile ligipääsu saanud isikuga) lahendab kasutaja iseseisvalt.

4.2 Neste vastutab üksnes Neste Äpi rakenduse kui platvormi toimimise eest vastavalt tingimustes esitatule.

4.3 Neste pakub Neste Äpi rakendust olemasoleval kujul („as-is“ põhimõte) ja ei ole kohustatud tagama Neste Äpi rakenduse ööpäevaringset ja veatut toimimist. Neste ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et Neste Äpp ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.

4.4 Neste vastutab tingimustes sätestatu eest antud ajahetkel parimal võimalikul viisil, olles kasutaja ees vastutav üksnes otsese ning tõendatud varalise kahju tekitamise eest, kui Neste on tekitanud sellise kahju tahtlikult või raskest hooletusest.

4.5 Kasutaja kohustub Neste Äpiga seotud nõuetest teavitama Nestet mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates nõude aluse tekkimisest.

4.6 Neste ei ole vastutav Kasutaja ees Neste Äpi kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, näiteks pangakaardi kasutamise häirete eest.

 

5. Andmete kasutamine

5.1 Neste Äpi kasutamine eeldab kasutaja andmete, sh isikuandmete (nimi, mobiiltelefoninumber, e-maili aadress) ja Neste Äpi kasutamise käigus tekkivate andmete, sh maksetehingu andmed ning nende sooritamise koht (edaspidi „Andmed“) töötlemist Neste poolt ning nende edastamist isikutele, kes on seotud Neste Äpi teenuste osutamisega (nt pank).

5.2 Neste töötleb Andmeid lepingu täitmise ja õigustatud huvi eesmärgil ning seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks kooskõlas käesolevate tingimustega, samuti Neste elektrooniliste teenuste kasutustingimuste ja Neste Privaatsusteatega (www.neste.ee).

 

6. Neste Äpi tingimuste ja funktsionaalsuste muutmine ning lõpetamine

6.1 Nestel on õigus igal ajal ühepoolselt tingimusi muuta, teavitades sellest kasutajat Neste Äpi veebilehe www.neste.ee vahendusel. Kasutaja loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil Neste on lisanud teate muudatuse kohta veebilehele ning Neste Äppi. Kui kasutaja ei ole muudatusega nõus, kohustub ta Neste Äpi kustutama. Neste Äpi kasutamise jätkamisel loetakse, et Kasutaja on nõustunud vastavate muudatustega.

6.2 Kasutaja poolt Neste Äpi tarkvarauuenduste allalaadimine on vajalik, kuna nimetatud uuendused sisaldavad uusi funktsionaalsusi või muudatusi olemasolevates, võimalikke vigade parandusi, turvauuendusi.

6.3 Nestel on õigus igal ajal Neste Äpi teenuse osutamine lõpetada teavitades sellest võimalusel ette 30 päeva. Vastav teade avaldatakse Neste Eesti veebilehel www.neste.ee. Neste ei vastuta Kliendi ees Neste Äpi kasutamise võimatusest tulenevate võimalike tagajärgede eest.

 

7. Muud tingimused

7.1  Käesolevate tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Neste ja kasutaja õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.

Kehtivad alates 25.05.2020.