Iseteeninduse kasutustingimused

Mõisted 

Neste - Neste Eesti AS, registrikood 10167511, aadress Sõpruse pst 155, 13417 Tallinn. 

Iseteenindus - piiratud juurdepääsu ja erinevate kasutajaõigustega elektrooniline keskkond, milles klient saab teha arvutivõrgu vahendusel Neste poolt võimaldatud toiminguid ning näha isikukohast infot. 

Klient - füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja, kes teeb iseteeninduses toiminguid ning kelle isikusamasus tuvastatakse eelnevalt kliendile väljastatud kasutajatunnuse ja parooli abil. 

Tingimused - käesolevad Neste iseteeninduse kasutamise tingimused, mis reguleerivad kliendi ja Neste vahelisi õigussuhteid. 

Kaardileping (-ud) - Neste ja kliendi vahel sõlmitud kokkulepe Neste poolt väljastatud maksevahendi kasutamise kohta. 

Toimingud - iseteeninduses kaardilepingute täienduste, avalduste, korralduste ja info edastamine. 

Virtuaalkaart - Neste Äpis kasutatav maksevahend. Kaart kehtib kauba või teenuse eest tasumisel kõigis Neste tanklates.

Kliendi identifitseerimine iseteenindusse sisenemisel ja toimingute tegemisel 

Iseteenindusse esmakordsel sisenemisel on klient kohustatud kinnitama tingimustega tutvumist ning nõustumist. Tingimustega nõustumisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kooskõlas tingimuste ja isikuandmete kaitse seadusega. 

Iseteenindusse sisenemisel ja toimingute tegemisel on klient kohustatud järgima Neste poolt iseteeninduses antud lisajuhiseid. 

Toimingute tegemine toimub Neste iseteeninduse kasutajatunnuse ja parooli ning tugeva autentimise kasutamisel. Neste tuvastab täiendavalt iseteeninduses kasutaja isikut tugeva autentimise abil, kuid ei vastuta andmete väärkasutuse eest. Kõik toimingud, mis on tehtud tingimustes ettenähtud korras, kehtivad Neste suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele. 

Iseteeninduses kuvatavates andmetes võib esineda ajalisi nihkeid. Juhul kui kliendile esitatud arvel ja iseteeninduses kuvatavates andmetes on erinevusi, juhindutakse kliendi poolt tegelikult ostetud kaupade eest väljastatud igakuisest arvest. 

Nestel on õigus iseteenindusele juurdepääs takistada või jätta toimingud iseteeninduses aktsepteerimata, juhul kui: 

- kasutajatunnust ja/või parooli sisestatakse vähemalt kolmel korral valesti või 

- Nestele on teatavaks saanud asjaolu, mille alusel Neste võib mõistlikult järeldada, et toimingu tegemiseks vajalikud vahendid on teatavaks saanud kolmandale isikule või 

- klient ei ole täitnud maksekohustusi või 

- ületatakse krediidilimiit või ettemaks või lõpetatakse kaardileping. 

Turvalisus 

Klient kohustub tegema kõik vajaliku, et hoida toimingute tegemist võimaldavaid vahendeid (sh kasutajatunnust, parooli jmt) kaitstuna ning vältima nende kasutamist kolmandate isikute poolt. Nimetatud vahendite kaotamisest või kolmandatele isikutele teatavaks saamisest kohustub klient Nestele viivitamatult teatama. Neste takistab mõistliku aja jooksul pärast kliendilt vastava teate saamist kaotatud või muul moel kolmandatele isikutele kättesaadavaks muutunud vahendite abil iseteenindusele juurdepääsu. 

Klient kohustub tagama, et kolmandatel isikutel ei oleks juurdepääsu tema poolt Nestele avaldatud e-posti aadressile või mobiiltelefonile, kuna Neste võib neid kasutada iseteeninduse toimingute kohta andmete edastamiseks kliendile. 

Nestel ei ole kliendi identifitseerimiseks ning toimingute tegemiseks vajalike tehniliste vahendite (arvuti, võrguühendus jms) tagamise kohustust. 

Klient annab Nestele õiguse salvestada, töödelda ja koguda kliendi andmeid ja kaardilepingutega seotud teavet ning edastada seda krediidiinfot haldavatele kolmandatele isikutele, kes osutavad Nestele võlgade sissenõudmise teenust, samuti maksehäire registrile. 

Tingimused jõustuvad kliendi suhtes nendega nõustumise hetkest ja kehtivad tähtajatult. Juhul, kui iseteeninduses fikseeritud kliendi andmed muutuvad, on ta kohustatud sellest Nestet teavitama 14 kalendripäeva jooksul. Neste võib lugeda kliendi andmeid õigeks niikaua, kuni talle ei ole edastatud uusi andmeid. 

Nestel on õigus tingimusi muuta, teatades muudatusest kliendile Neste kodulehel, e-posti teel või muul sobival viisil (nt massiteabevahendites) vähemalt 1 (üks) kuu ette. 

Tingimustega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kaardilepingu tingimusi. 

Tingimused kehtivad alates 6. septembrist 2021.