Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused ("Kasutustingimused") reguleerivad Neste veebilehtede ("Veebileht") ja Neste muude elektrooniliste kanalite kasutamist, nagu näiteks Neste App mobiilirakendus ("Rakendus") (koos "Teenused").

Kasutamistingimused moodustavad teie ning Neste Oyj ja selle tütarettevõtete (edaspidi "Neste") vahelise siduva kokkuleppe teenuse osutamise kohta.
 

TEENUSTE MÕJUULATUS JA TINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

Palun lugege hoolikalt käesolevad kasutustingimused läbi. Rakenduse installimisel, teenuse kasutajaks registreerumisel või muul viisil teenuste kasutamisel kinnitate, et olete käesolevate kasutustingimustega tutvunud, mõistate neid ja olete need aktsepteerinud.
 

TEIE KUI KASUTAJA KOHUSTUSED

Teenuste eesmärk on muuta teie kliendikogemust veelgi paremaks ja arendada meie äritegevust, pakkudes teile veebilehte ja rakendust koos nende asjaomaste funktsioonidega.

Hoidke oma võimalik juurdepääsukood ja salasõna konfidentsiaalsena ja ärge avaldage seda kellelegi. Muutke regulaarselt oma juurdepääsukoodi ja parooli ning teavitage Nestet viivitamatult, kui saate teada või kahtlustate, et keegi teine on teie parooli teada saanud.

Nõustudes käesolevate kasutustingimustega nõustute, et olete täielikult ja ainuisikuliselt vastutav kõigi teie kasutajakonto ja teie poolt installitud rakenduse kaudu tehtud toimingute eest. Ühtlasi vastutate kõigi maksetehingute ja muude rakenduse kaudu võetud kohustuste eest. Teenuste teatavate funktsioonide kasutamiseks võidakse nõuda, et oleksite vähemalt 18-aastane. Teenuste või nende funktsioonide kasutamiseks võidakse nõuda ka eraldi registreerimist või muid meetmeid.

Nesteil on ka õigus mitte pakkuda teile kõiki või osa teenuseid. Näiteks nõuab Neste poolt pakutavate teenuste eest tasumine eraldi krediidiotsust.
 

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Teenused ja nende sisu on Neste, Neste grupi ettevõtete ja võimalike kolmandate isikute intellektuaalomandi õigused ja konfidentsiaalsed andmed. Teenuste ja nende sisu volitamata kopeerimine ja jagamine on keelatud, kui käesolevates kasutustingimustes ei ole seda eraldi lubatud.

Ilma Neste eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole teil õigust:

- kopeerida või kasutada teenuseid või teenustes sisalduvaid mis tahes materjale muudel eesmärkidel kui käesolevates tingimustes kirjeldatud;

- müüa, levitada või muul viisil üle anda teenuseid või teenustes sisalduvat materjali mis tahes kolmandatele isikutele;

- luua teenustest või teenustes sisalduvatest materjalidest mis tahes tuletatud teoseid;

- kasutada teenuseid või teenustes sisalduvaid mis tahes materjale mis tahes kaubanduslikel eesmärkidel; või

- lubada kolmandal isikul teostada ülalmainitud toiminguid.

Te nõustute veebisaidil toodud materjale ja muid andmeid mitte kopeerima. Võite alla laadida ühe eksemplari veebisaidil olevast materjalist ühte arvutisse isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks, välja arvatud juhul, kui Neste on andnud eraldi kirjaliku loa selle kasutamiseks muul otstarbel.
 

VASTUTUSE PIIRANGUD

Seaduses lubatud ulatuses on veebisaidil sisalduv teave esitatud "nagu on" ilma mis tahes otsese või kaudse garantiita, sealhulgas garantii turustatavuse, intellektuaalomandi rikkumise või teatud eesmärgil sobivuse eest. Juhul, kui veebileht lingib kolmanda osapoole lehele, on selline link üksnes kasutaja mugavuse huvides ning Neste ei vastuta sellisel veebilehel sisalduva teabe sisu ega täpsuse eest.

Seaduses lubatud ulatuses ei vastuta Neste mis tahes kahjude eest, sealhulgas kaudsed, otsesed või erilised kahjud, näiteks käibe kaotus, tulu kaotus või kasumi kaotus, äritegevuse katkestus või andmete või teabe kadumine, mis tuleneb veebisaidil oleva teabe kasutamisest või selle kasutamata jätmisest.

Neste ei vastuta teenuste kasutamisest tulenevate kaudsete kulude või kahjude eest (sealhulgas garantii omandamise kulu) ega võimetuse eest kasutada teenuseid. Lisaks sellele ei vastuta Neste kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu või muu samaväärsest ja põhjendamatust sündmusest, mis takistab Neste tegevust.

Neste ei garanteeri, et teenused on teile ligipääsetavad või teie käsutuses katkematult ega vastuta teenuse katkestusest põhjustatud andmete kaotsimineku ega võimalike kahjude eest. Ligipääs teenustele ja teenustele teie poolt salvestatud andmetele võib olla katkenud kuni täiendava teate avaldamiseni, näiteks serverite hooldamisega seotud katkestuse tõttu või andmete ja muu materjali ootamatu hävimine või lõplik kaotsiminek ettenägematul põhjusel. Katkestuses teenustes püüab Neste teid eelnevalt ja võimalikult suures ulatuses teavitada.

Nestel on õigus teenused sulgeda või takistada teenuste või nende osa kasutamist ning mitte võimaldada teostada teenuste kaudu ostu või muid toiminguid, eriti järgmistel põhjustel:

i) ohutuse huvides;

(ii) kui on alust kahtlustada, et teenuseid või nende funktsioone kasutatakse ebaõiglaselt, ebaseaduslikult või pettusega;

või

(iii) kui kasutate teenuseid või nende funktsiooni viisil, mis oluliselt rikub käesolevaid kasutustingimusi või teenuste omaduse eritingimusi.

Osa teenustest võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi ettevõtte äritegevuse, äritegevuse tulemuste ja Neste finantsseisundi kohta. Avaldused, mis ei põhine ajaloolistel faktidel on või võivad olla tulevikku suunatud avaldused. Sellised tulevikku suunatud avaldused põhinevad valitsevatel ootustel ja oletustel. Avaldused sõltuvad teadaolevatest ja tundmatutest teguritest, mis võivad otseselt või kaudselt põhjustada olulise muutuse Neste või tema ärivaldkonna tegelikes tulemustes, tulemuslikkuses või saavutustes nende

tulevikku suunatud avaldustega. Kolmandate osapoolte tulevikku suunatud avaldused ei esinda Neste ega selle juhtkonna arvamusi ega prognoose. Tulevikku suunatud avaldused ei kujuta endast investeerimisnõu. Neste ei ole kohustatud kontrollima ega ajakohastama analüütikute või muude kolmandate osapoolte avaldatud prognoose ega muid tulevikku suunatud avaldusi. Juhul, kui kasutate tulevikku suunatud avaldusi või toetute nendele, teete seda oma vastutusel ja riskil.

Samuti olete vastutav kõigi andmete eest, mida te olete teenustega seoses esitanud või teenustele edastanud. Nestel on õigus avaldada ja muul viisil kasutada selliseid teie poolt teenuste kaudu Nestele pakutud andmeid. Neste jätab endale õiguse sellised andmed igal ajal kustutada. Teenused võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Selliste linkide aktiveerimisel lahkute Neste pakutavatest teenustest. Neste ei kanna mingit vastutust selliste veebilehtede toimimise, selliste veebilehtede poolt kogutud andmete töötlemise, veebilehtede veebisaitidel oleva teabe sisu, täpsuse või õigsuse või selliste veebilehtede kasutamise eest. Neste ei kontrolli selliste veebilehtede olemust ega sisu.

Lisaks sellele ei tee Neste soovitusi mis tahes kolmandate osapoolte veebilehtede, nendel oleva teabe ega toodete või teenuste kohta. Soovitame hoolikalt lugeda selliste veebilehtede kasutustingimusi ja teateid privaatsuse kohta.
 

MUUD SÄTTED

Neste võib mis tahes ajal ilma etteteatamiseta või kompensatsioonita teha teenustes muudatusi. Neste võib ka lõpetada teenuste osutamise igal ajal ja kustutada teenustes olevad andmed, kogudes ja töödeldes neid ilma eelneva etteteatamiseta. Neste võib igal ajal ühepoolselt muuta või täiendada käesolevaid kasutustingimusi, teavitades teid teenuste muudatusest või võttes teiega muude vahendite teel ühendust. Muudatus jõustub muudatuse kohta teate avaldamisega teenustes või kui teavitus muudatuse kohta on välja saadetud muul viisil. Kui te pärast sellise teate saamist jätkate teenuste kasutamist, nõustute muudetud kasutustingimustega. Juhul, kui te ei soovi muudatusi aktsepteerida, ei ole teil kahjuks võimalik teenuseid edaspidi kasutada. Nestel on õigus anda käesolevateks kasutustingimusteks olev leping üle kolmandale osapoolele, teavitades teid sellest teenustes või võttes teiega muul ühendust.

Kui käesolevate kasutustingimuste üks või mitu sätet tunnistatakse kehtetuks, ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustumatuks, tõlgendatakse teisi sätteid vastavalt kohaldatavatele seadustele nii, et nad vastaksid võimalikult täpselt tingimuste esialgsele eesmärgile. Muudes aspektides jäävad tingimused täielikult kehtima. Tingimusel, et Neste ei kasuta ühtegi käesolevatest kasutustingimustest tulenevat õigust või loobub õigusest kasutada käesolevatel tingimustel põhinevat õigust, ei piira see Neste õigust hiljem kasutada neid või muid õigusi vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Kasutame meie teenustes avatud lähtekoodiga tarkvara. Saate tutvuda hetkel kasutatavat avatud lähtekoodiga tarkvara ja neste.ee litsentse, klikkides järgmisel lingil www.neste.ee/litsentsid. Selle avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste kohaldamist on täpsemalt kirjeldatud teenustes. Käesolevaid kasutustingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse Soome seaduste kohaselt, välja arvatud Soome seaduste sätted kohaldatava õiguse valiku kohta. Püüame lahendada kõik võimalikud meievahelised lahkarvamused vahetult teiega.
 

LISAINFORMATSIOON

Kui teil on küsimusi seoses teenusega või käesolevate kasutustingimustega, meilige meile aadressil neste@neste.com. Teated ja nõuded, mis puudutavad käesolevateks kasutustingimusteks olevat lepingut tuleb viivitamatult meilida aadressile neste@neste.com.