Kaardilepingu üldtingimused

1. Lepingus kasutatavad mõisted

1.1 Neste on Neste Eesti AS, registrikood 10167511, aadress Sõpruse pst 155, 13417 Tallinn.

1.2 Kaart on Neste poolt väljastatud maksevahend. Kaart kehtib kauba või teenuse eest tasumisel kõigis Neste tanklates ja teistes Neste kaardi logoga tähistatud müügikohtades.

1.3 Leping on käesolev, Neste ja Kliendi vahel sõlmitud kokkulepe Kaardi kasutamise kohta. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

1.4 Klient on füüsiline või  juriidiline isik, kellega Neste on Lepingu sõlminud.

1.5 Kaardi valdaja on Klient ise või füüsiline isik, kellele Klient on Kaardi üle andnud või kellele Kliendi soovil Kaart väljastatakse. Klient on kohustatud Kaardi valdajale tutvustama Lepingu tingimusi ning tagama  Kaardi valdaja kohustuste täitmise.  

1.6 Tehing on Kaardi abil kaupade ja teenuste eest tasumine. Lubatud Tehingud ja nende tegemise piirangud lepitakse kokku Lepingu eriosaks olevas taotluses. Neste jätab endale õiguse määrata Tehingute minimaalse ja maksimaalse summa. Nestel on õigus eeldada, et kõik Tehingud on tehtud Kaardi valdaja poolt.

1.7 Krediidilimiit on maksimaalne piirsumma eurodes, mille ulatuses võib Neste anda Kliendile Kaardiga Tehingute tegemiseks krediiti ajavahemikul kalendrikuu esimeset kuupäevast järgmise kalendrikuu 15. kuupäevani. Neste jätab endale õiguse määrata Krediidilimiidi summa pärast Kliendi maksevõime kontrollimist ning keelduda põhjust avaldamata krediiti andmast või suurendamast.

1.8 Ettemaks on Kliendi nimel Neste arvelduskontole kantud rahasumma, mille ulatuses saab Kaardi valdaja teha ettemaksul põhineva Kaardiga Tehinguid. Pärast ettemaksu lõppemist takistatakse Kaardi kasutamine automaatselt. Kaardi kasutamine maksevahendina taastatakse pärast uue ettemaksu tegemist 2 pangapäeva jooksul.

1.9 PIN-kood on isikustatud turvaelement, mis antakse Kaardi valdajale Kaardi väljastamisel. PIN-kood võimaldab Kaarti kasutada ning asendab Kaardi valdaja allkirja.

1.10 Tehingu autoriseerimine on Kaardi valdaja nõusolek Tehingu tegemiseks. Autoriseerimise viisiks loetakse Neste tankla kaardiautomaadis PIN-koodi sisestamist või Lepingu punktis 1.2 nimetatud müügikohas Kaardi valdaja poolt maksekviitungile allkirja andmist või PIN-koodi kasutamist.  Kaardi valdaja on kohustatud esitama Kaardi teenindamise õigust omavale isikule viimase nõudmisel isikuttõendava dokumendi.

2. Kaart ja pin-kood

2.1 Kaart kehtib sellele märgitud tähtpäevani. Kaardi kehtivusaja lõppemisel väljastab Neste Kaardi valdajale uue Kaardi. Kui Kaardi kehtivusaja viimase 3 kuu jooksul ei ole Kaarti kasutatud, siis väljastab Neste uue Kaardi ainult Kliendi kirjaliku avalduse alusel. Juhul, kui Klient ei võta Kaarti vastu, on Nestel õigus Kaart 6 kuu jooksul hävitada.

2.2 Klient on kohustatud hoidma Kaarti hoolikalt, eraldi PIN-koodist, vältima Kaardi kahjustamist või sattumist kolmandate isikute kasutusse. Lepingu lõppemisel või uue Kaardi saamisel kohustub Klient vana Kaardi hävitama.

2.3 Klient on kohustatud hoidma PIN-koodi saladuses, mitte jäädvustama seda kergesti äratuntavas vormis ja vältima selle sattumist kolmandate isikute kasutusse.

2.4 Kaardi või PIN-koodi vargusest, kaotamisest või kolmandate isikute valdusse sattumisest on Kaardi valdaja kohustatud viivitamatult Nestele teatama. Kaardi valdajalt vastava teate saamisel on Neste kohustatud viivitamatult tarvitusele võtma kõik mõistlikud ja Nestele kättesaadavad vahendid Kaardi edasise kasutamise tõkestamiseks.

2.5 Nestel on õigus Kaardi kasutamine tõkestada objektiivselt põhjendatud kaalutlustel, mis seonduvad Kaardi turvalisusega, või kui on kahtlus Kliendi nõusolekuta või pettuse teel Kaardi kasutamise kohta või kui Krediidilimiidiga Kaardi kasutamisel suureneb oluliselt oht, et Kliendil ei ole piisavalt vahendeid maksekohustuse täitmiseks. Kaardi kasutamise tõkestamise korral on Nestel õigus tõkestamise lõpetamine siduda lisatingimustega, sealhulgas nõuda võlgnevuse tasumist. Neste ei vastuta Kaardi kasutamise tõkestamisest tulenevate kahjude eest.

3. Arveldused ja maksekohustus

3.1 Ettemaksuga kasutatava Kaardiga sooritatud Tehingu korral on Nestel õigus vähendada Kliendi Ettemaksu iga Tehingu väärtuses. Neste väljastab Kliendile kord kuus teatis/arve koos eelmise kalendrikuu Tehingute väljavõttega.

3.2 Krediidilimiidiga kasutatava Kaardiga sooritatud Tehingute kohta väljastab Neste kord kuus arve koos eelmise kalendrikuu Tehingute väljavõttega. Arve maksetähtaeg on 14 kalendripäeva arve kuupäevast. Tasumisega viivitamisel maksab Klient Nestele tähtaegselt tasumata summast viivist 0,15 % päevas iga viivitatud päeva eest.

3.3 Kliendi poolt Tehingu vaidlustamise tähtajaks on 2 kuud arvates Tehingu tegemise hetkest ja võimaliku hüvitise tasumise eelduseks on Tehingut tõendavate dokumentide esitamine.

3.4 Kliendil on kohustus tasuda kõigi Kaardiga sooritatud Tehingute, sealhulgas sideliini rikke tõttu või muul põhjusel võimalikuks osutunud Krediidilimiiti või Ettemaksu ületavate Tehingute eest.

3.5 Teenuste eest, mis ei ole otseselt Tehingutega seotud, on Nestel õigus võtta tasu vastavalt Neste poolt kehtestatud lisateenuste hinnakirjale aadressil www.neste.ee või poolte eraldi kokkuleppele. 

3.6 Neste töötleb kõiki andmeid, mis ta on Kliendi kohta Lepingu sõlmimisel või Tehingute töötlemise käigus teada saanud, vastavalt seadusele. Teeninduskvaliteedi parandamiseks ja Kliendile sobivate teenuste osutamiseks on Nestel õigus muuhulgas andmeid töödelda Kliendi tarbimisharjumuste uurimiseks ja otseturunduskampaaniateks. Lepingu täitmiseks teeb Neste koostööd lepingupartneritega, kellele Neste võib Kliendiga seotud andmeid edastada. Füüsilisest isikust Klient nõustub, et Neste edastab Kliendi andmeid (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, teave Lepingu ja Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise ning võla suuruse kohta) töötlemiseks Krediidilimiidiga seotud otsuste tegemiseks ja/või Lepingu täitmise tagamiseks kolmandatele isikutele (s.h. maksehäirete registrile). Füüsilisest isikust Kliendil on õigus tutvuda oma töödeldavate andmetega ja nõuda nende töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras.

4. Vastutus

4.1 Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral on Klient ja/või Neste õigustatud kasutama kõiki Lepingus või õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid. Kui Klient ei täida nõuetekohaselt Lepingu tingimusi, on Nestel õigus vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata Krediidilimiiti vähendada.

4.2 Kaardi varguse või kaotsimineku puhul kannab Klient kuni sellest Nestele teatamiseni varguse või kaotsimineku riisikot ja vastutab mistahes kahju eest, mis on tekkinud Kaardi õigustamatu kasutamisega.

4.3 Klient kohustub Nestele tasuma kõik oma kohustuste mittetäitmisega, sealhulgas võla sissenõudmisega seotud kulud.

5. Lepingu kehtivus ja muutmine

5.1 Leping jõustub Kliendile Kaardi väljastamise hetkest ja on tähtajatu. Kliendil ja Nestel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult ette.

5.2 Nestel on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi, kui ta teatab muudatusest eelnevalt Kliendile ja annab talle Lepingu ülesütlemiseks tähtaja, mis ei ole lühem kui 1 kuu. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et Klient on muudatusega nõustunud.

5.3 Lepingus fikseeritud kontaktandmete muutumisest on Klient kohustatud Nestet teavitama 14 kalendripäeva jooksul.

5.4 Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.

Kehtiv alates: 01.08.2011